beleidsplan-ruiter-menroutes-zvl

Beleidsplan Stichting Ruiter- en Menroutes Zeeuws-Vlaanderen

Inleiding

Stichting Ruiter- en Menroutes Zeeuws-Vlaanderen heeft ten doel promoten, realiseren, beheren en/of onderhouden van ruiter- en  menroutes in Zeeuws-Vlaanderen en om veilig paardrijden te stimuleren.

Er wordt als eerste een route aangelegd in de gemeente Sluis en in de toekomst wordt dit verder uitgebreid naar de gemeente Terneuzen en gemeente Hulst.

De aanleg van de route gebeurt door een externe organisatie, het onderhoud en beheer wordt gedaan door de stichting.

Termijn van beleidsplan

Gezien de aard van onze projecten kunnen we stellen dat het beleidsplan gericht is op de komende 5 tot 10 jaar. Indien nodig zal het op kleine punten worden aangepast.

Missie, visie en strategie

Naar aanleiding van meerdere ongelukken met paarden op de openbare weg is het besef ontstaan dat er in Zeeuws-Vlaanderen dringend behoefte is aan een veilige omgeving om ruiter- en mensport te beoefenen. Mede door de toenemende drukte van toerisme, groot landbouw verkeer, werkverkeer, wandel- en fietsrecreatie is de noodzaak versterkt. Jaren lang pleiten bij gemeente Sluis en verschillende organisaties heeft uiteindelijk succes gehad en daardoor wordt de eerste route in Zeeuws-Vlaanderen gerealiseerd.

Doelstelling

Om de missie te realiseren is er al jaren veel voorbereidend werk gedaan. Daardoor staan we nu op het punt dat de Stichting is opgericht en de doelen zoals hieronder benoemd gerealiseerd worden.

  • promoten, realiseren, beheren en/of onderhouden van ruiter- en  menroutes in Zeeuws-Vlaanderen en om veilig paardrijden te stimuleren;
  • promoten en stimuleren van paardentoerisme in de gemeente Sluis, Terneuzen en Hulst;
  • het doen van onderzoek naar geschikte ruiter- en menroutes;
  • het voeren van overleg over ruiter- en  menroutes met diverse stakeholders, zoals ruiters, menners, hippische bedrijven in de regio, terreinbeheerders en –eigenaren, alsmede met overheidsorganen en andere organisaties;
  • het organiseren van activiteiten ter promotie en stimulering van het paarden toerisme in Zeeuws-Vlaanderen in het algemeen en het gebruik van de ruiter- en  menroutes aldaar in het bijzonder;
  • het werven van financiële middelen ter bekostiging van de doelstelling;
  • de stichting heeft niet als doel het maken van winst.

Strategie

Het promoten van de ruiter- en  menroutes wordt gedaan doormiddel van een website, Facebook pagina, folder materiaal, advertentie in de lokale bladen en de informatieve artikelen in de kranten.

Voor de realisatie is er contact met alle betrokken instanties. De aanleg op zich wordt uitgevoerd door een bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in de aanleg van ruiter- en  menroutes in heel Nederland.

Beheer en onderhoud is in handen van de stichting, hiervoor worden bedrijven uit de regio ingehuurd. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd door cliënten van Zeeuwse Gronden en vrijwilligers.

Huidige situatie

Als eerste doel hebben we bereikt dat er aanleg en realisatie van de eerste route in de gemeente Sluis in 2022 plaatsvindt.

Contacten in de andere 2 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen zijn gelegd en ook hier wordt onderzoek gedaan naar waar er routes kunnen worden aangelegd.

Activiteiten van de organisatie

Concrete werkdoelen voor de komende tijd is contacten onderhouden met de betrokken personen en instanties zodat de eerste route zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd.

Verder maandelijks vergaderen over de status. Plannen van opening en het promoten van de opening en van de route.

Verder uitbreiden en onderhouden van contacten voor de aanleg van andere routes. Afspraken maken met Zeeuwse Gronden ten behoeve van hun werkzaamheden en de planning hiervan.

Zorgen dat het onderhoud opstart en goed plannen van het onderhoud in de komende jaren.

In samenwerking met de Vereniging Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen activiteiten organiseren ter promotie van de route(s).

Beloningsbeleid:

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Organisatie

Naam:Stichting Ruiter- en Menroutes Zeeuws-Vlaanderen
KvK nummer: 83608117
Adres:I.C. van de Lindestraat 9
4521 BZ Biervliet
E-mail:info@rmrzvl.nl
ANBI:in aanvraag
RSIN:862933390

Bestuur

VoorzitterWe hebben een vacature voor een voorzitter openstaan
SecretarisDaniëlle Pladdet
PenningmeesterDaniëlle Pladdet
BestuurslidJens Risseeuw
BestuurslidAstrid van Damme - de Dobbelaere
BestuurslidMandy Hamelijck

Financiën
De aanleg van de eerste route wordt betaald door de gemeente Sluis en de Provincie Zeeland. Dit heeft de vereniging niet in eigen beheer.
Financiële middelen:

Jaarlijkse subsidie van de gemeente Sluis voor onderhoud   € 3.000,=
Eenmalig bedrag ter promotie van de route in gemeente Sluis€ 7.500,=
Eenmalig ontvangen van het Stimuleringsfonds Rabobank€ 6.000,=
Tegoed opgeheven Vereniging Paardentoerisme Zeeland€ 8.346,27

Het werven van gelden
Voor de eerste route hebben we voldoende middelen. Jaarlijks onderhoud wordt mede betaald uit de gemeentelijke subsidie en de werkzaamheden van Zeeuwse-Gronden.

Voor nieuw aan te leggen routes zullen we weer met gemeente en provincie in gesprek moeten om geld vrij te maken.

Beheer en besteding van het vermogen
De vereniging heeft geen vermogen. Het geld dat is ontvangen van de Rabobank is voor een specifiek doel (aanschaf mestwagen voor op de parking en extra verkeersborden bij gevaarlijke punten op de route) en zal daar ook aan worden besteed.

Het tegoed van Vereniging Paardentoerisme Zeeland zal worden besteed voor onvoorziene kosten.

Financiële verantwoording